جمعه 6 خرداد 1401
الجمعة 26 شوال 1443
May 27 2022
شرایط عمومی :
الف - شرايط متقاضيان تسهيلات ازدواج:
 • تسهيلات قرض الحسنه ازدواج فقط يکبار به متقاضيان پرداخت می‌شود .
 • متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد، مهلت ثبت نام جهت استفاده ازتسهیلات موصوف را دارند .
 • به هر دو زوج و زوجه وام تعلق میگیرد ، زوج و پدر زوجه درخواست باید بدهند.
 • حداکثر مبلغ وام 10 میلیون تومان میباشد.
 • مبلغ نهایی وام توسط مشاوران تعیین میگردد.

ب - شرايط متقاضيان تسهيلات ودیعه مسکن:

ارائه اجاره نامه جدید کد رهگیری دارکه از تاریخ آن حداکثر 3ماه گدشته باشد.
حداکثر مبلغ وام 10 میلیون تومان مباشد.
مبلغ نهایی وام توسط مشاوران تعیین میگردد.

ت - شرايط متقاضيان تسهيلات بدهکاری:
 •  ارائه سند و مدارک بدهی به بانک و سایر مراکز دولتی
 • حداکثر مبلغ وام 5 میلیون تومان مباشد.
 • مبلغ نهایی وام توسط مشاوران تعیین میگردد

ث - شرايط متقاضيان تسهيلات درمان:
 • ارائه مدارک درمانی و نامه ی پزشک مبنی بر عمل جراحی
 • حداکثر مبلغ وام بین 10 الی 8 میلیون تومان می باشد.
 • مبلغ نهایی وام توسط مشاوران تعیین میگردد.

ج - شرايط متقاضيان تسهيلات خرید مسکن:
 •  ارائه قولنامه یا مبایعه نامه با کد رهگیری به تاریخ جدید 
 • حداکثر مبلغ وام 15 میلیون تومان می باشد.
 • مبلغ نهایی وام توسط مشاوران تعیین میگردد.

چ - شرايط متقاضيان تسهيلات اشتغال:
 • اجاره مغاره:اجاره نامه جدید و ارائه کد رهگیری به تاریخ جدید
 • خرید مواد اولیه:ارائه پیش فاکتور(معتبر با مهر و امضا)
 • خرید خودرو: ارائه برگ سبز خودرو(جهت حمل بار) ارائه طرح جامع کسب و کار شرایط ضامنین:
 • حداکثر مبلغ وام 15 میلیون تومان می باشد.
 • مبلغ نهایی وام توسط مشاوران تعیین میگردد.

ا- چک ضمانت به میزان مبلغ وام
توضیح:
 • چک باید بدون تاریخ و قلم خوردگی و بدون برگشتی ودرمحدوده مناطق 22 گانه تهران
 •  متن چک :به مبلغ وام،دروجه صندوق قرض الحسنه امید محبان نوراباشد،تاریخ وبابت ضمانت و قید نشود.

2-نـامه کسرازحـقـوق:
کـارمـنـدان رسمی، سـازمان ها وادرات دولتی، درمحدوده مناطق22گانه تهران
توضیح :
 • قید کلمه کارمند رسمی ، مبلغ دریافتی و کد پرسنلی الزامی است.
 •  درصورت قراردادی بـودن برای وام های 20،000،000ريالی زمان ضمانت، دوره 10 مـاهـه وام را پوشش دهد. (حداقل 5 سال سابقه کاری الزامی می باشد)

3- صاحب نامه کسرازحقوق وچک اگر دوشخص متفاوت باشند. به عنوان ضامن (1)و(2) درفرم وام تعریف شده ، امضای هردوشخص روی فرم وام و برگه قرداد الزامی است.
4-درصورتیکه چک ضمانت متعلق به کسبه شناخته شده بازارآهن که موردتائید صندوق باشد نیازی به نامه کسرازحقوق نمیباشد.
5-کلیه وام های بالای 45،000،000 ریال دریافت چک اقساط اجباری می باشد.
6-یک برگ سفته به میزان مبلغ وام
7-کـپی شـناسـنامه و کارت مـلی وام گـیرنـده وضـامـن
8- ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجام میشود.
9-تـحویل مدارک وام فـقط در روزهای شنبه وسه شنبه هـر هـفتـه از ساعت 9الی11:30 بـعدازظـهـر ( افرادی که قبلا وام دریافت نموده اندو اقساط معوقه داشته اند از پرداخت وام مجدد معذوریم)

10- ضمانت ضربدری نداریم ،وام گیرنده در صندوق نورا نمیتواند ضامن باشد فقط در صورت تسویه میتواند ضامن شود ، هر شخص فقط برای یک نفر میتواند ضامن باشد
11-شماره ملی و کدپستی و غیره ... بدون خط تیره وارد نمایید.