سه شنبه 29 بهمن 1398
الثلاثاء 24 جماد ثاني 1441
Feb 18 2020

حمایت از موسسه

خیّرین بزرگوار، می توانند از روشهای مختلف کمک های خود را به صندوق برسانند تا سایر مسلمانان را در تنگناهای زندگی یاری کنند.
یکی از این روش ها، از طریق مراجعه به صندوق قرض الحسنه و پرداخت کمک به صورت حضوری است.
شماره حساب 5950542477 بانک ملت به شماره شناسه 10000111 و شماره کارت 8988-2154-3377-6104 به نام صندوق قرض الحسنه نورا برای دریافت کمک های نیکوکاران در نظر گرفته شده است.
برای سادگی بیشتر خیّرین می توانند با شماره تلفن های 66675028 و 66675801 تماس بگیرند تا تحصیلدار برای دریافت کمک به محل فرستاده شود.
در صورتیکه  کمک از طریق بانک یا خودپرداز صورت گرفته باشد، خیّرین باید فیش واریز را همراه کپی کارت ملی به شماره  66675828 فکس  نمایند تا برای انها دفترچه صادر شود. نیکوکاران گرامی پس از آن می توانند با در دست داشتن دفترچه برای افزایش میزان کمک یا بازپس گرفتن سرمایه شان اقدام نمایند.
نکته:جهت اطلاع عرض میشود افرادی که شماره حساب در صندوق نورا دارند با دراختیار داشتن  شناسه خود میتوانند مبالغ سرمایه خود را افزایش دهند. شناسه10000111 مخصوص افرادی است که فاقد شماره حساب هستند.